Temeljem članka 36. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj: 9/09 i 28/10) i članka 4. st.1. Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora (“Glasnik Grada Zadra”, broj: 6/02, 3/06 i 30/10), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 11. listopada 2010. godine, d o n o s i

O D L U K U

o raspisivanju izbora za
članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra.

II.

Za dan provedbe određuje se nedjelja 14. studenoga 2010. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Glasniku Grada Zadra”.
Klasa: 013-01/10-01/01
Ur broj: 2198/01-1/4-10-1
Zadar, 11. listopada 2010.

GRADONAČELNIK
Zvonimir Vrančić

 

          Temeljem članka 27. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 13/09), i članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora („Glasnik Grada Zadra“ broj 30/10) Odbor za statut i poslovnik na 8. sjednici održanoj dana 14. listopada 2010. godine  utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora.

 

            Pročišćeni tekst Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora obuhvaća Odluku o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora („Glasnik Grada Zadra“ broj: 6/02) te njezine izmjene objavljene u („Glasnik Grada Zadra“ broj: 3/06 i 30/10)

 

 

Klasa: 026-01/02-01/03

Ur.broj: 2198/01-1/2-10-8

Zadar, 14. listopada 2010. godine

 

ODBOR ZA STATUT  I   POSLOVNIK

 

                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                          Nediljko Pavlović, v.r.     

 

 O D L U K A

o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora

                                                    (pročišćeni tekst)                    

 

 

I  - OPĆE  ODREDBE

Članak 1.

            Ovom se  Odlukom uređuju izbori članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Zadra.

 

Članak 2.

            Članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeća) biraju hrvatski građani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

            Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

 

Članak 3.

            Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem.

            Članovi vijeća nisu opozivi, a prava i dužnosti (mandat) započinju danom konstituiranja vijeća.

            Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima traje do objave odluke  Gradonačelnika Grada Zadra o raspisivanju izbora ili do objave odluke Gradonačelnika Grada Zadra o raspuštanju vijeća u skladu sa zakonom.

            Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata vijeća izabranih na redovnim izborima.

Članak 4.

            Izbore za članove vijeća raspisuje Gradonačelnik Grada Zadra posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora.

            Od dana raspisivanja izbora, pa do dana izbora ne može proteći manje od od 30 niti više od 60 dana.

            Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja vijeća, sukladno posebnom zakonu, prijevremeni se izbori moraju održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.

            Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati prijevremeni izbori.

 

Članak 5.

            Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slučajevima:

            - ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o

              dostavi propisanih Zakonom o općem upravnom postupku,

            - ako je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena

              poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

            - ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu  kaznu

              zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske

              presude,

            - ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za

              člana vijeća, danom donošenja odluke Gradonačelnik Grada Zadra o

              prestanku mandata,

            - ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta,

            - ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona

              kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka, 

            - smrću.

Članak 6.

            Članovi vijeća imaju zamjenike  koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

            Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.

            Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je  izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća kojem je prestao mandat.

            Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.

 

II  -  KANDIDIRANJE

Članak 7.

            Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

            Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donijetom  na temelju statuta.

            Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

            Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj, registriranih političkih stranka, mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća.

Članak 8.

            Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa, u zavisnosti od broja birača odnosnog mjesnog odbora, i to:

            - do 500 birača                                     20 potpisa

            - od 501 do 1000 birača                         30 potpisa

            - od 1001 do 3000 birača                       40 potpisa

            - preko 3000 birača                               50 potpisa        

            Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu kandidacijsku listu.

            Zbroj broja birača u smislu st. 1. ovog članka uzima se broj birača sa posljednjih izbora za lokalnu samoupravu, koji su neposredno prethodili izboru vijeća.

            Podnositelj prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.

 

   Članak 9.

            Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi:

-          ime i prezime birača,

-          adresa prijavljenog prebivališta,

-          broj važeće osobne iskaznice i

-          mjesto njezina izdavanja.

                                                                       Članak 10.

            Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu mjesnih odbora najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

            Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranke ili stranačke koalicije, koja je listu predložila. Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je "nezavisna lista".

            Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.

 

 

 

  Članak 11.

            U prijedlogu liste obavezno se navode:

            - imena i prezimena kandidata,

            - nacionalnost,

            - adresa prijavljenog prebivališta,

            - broj važeće osobne iskaznice, 

            - mjesto njezina izdavanja i

            - datum rođenja

 

            kandidata predloženih na listi.

 

                        Uz listu dostavljaju se i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerena od strane javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva mjesnih odbora.

            U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.

            Ako nakon predaje lista postaje nepotpuna zbog smrti nekog od kandidata, njegovo će se ime izbrisati s liste, a liste će se smatrati potpunom.

 

   Članak 12.

            Izborno povjerenstvo sastavit će i za svaki mjesni odbor i posebno objaviti sve pravovaljane predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, i to u roku od četiri dana od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

            Objava u smislu st. 1. ovog članka dat će se u pisanom obliku, a akt o objavi će se objaviti postavom na odgovarajuće mjesto odnosno mjesta na području mjesnog odbora.

 

                                                                       Članak 13.

            Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije, koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

 

      Članak 14.

            Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

            Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

    Članak 15.

            Lokalna sredstva javnog informiranja dužna su političkim strankama i nositeljima ili drugim predstavnicima nezavisnih lista koje sudjeluju na izborima, u okviru svojim mogućnosti, omogućiti iznošenje i obrazlaganje izbornih programa i nesmetano obavljanje izborne promidžbe pod jednakim uvjetima.

 

Članak 16.

            U tijeku cijelog dana koji prethodi danom održavanja izbora, kao i na dan izbora do zaključno do 21.00 sati zabranjena je svaka izborna promidžba, kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora.

 

III - IZBOR  ČLANOVA  VIJEĆA

Članak 17.

            Broj članova vijeća utvrđen je Statutom Grada Zadra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 18.

            Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu cjelinu. Svi birači koji imaju prebivalište na području tog mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.

            Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova, koje je dobila kandidacijska lista jedinice (biračka masa liste) dijeli s brojem od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste (biračka masa liste). Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj.

            Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.

 

Članak 19.

            Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

 

IV -  TIJELA  ZA  PROVEDBU  IZBORA

Članak 20.

            Tijela za provedbu izbora su Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Grada Zadra, Izborno povjerenstvo mjesnih odbora i birački odbori.

            Članovi tijela iz st. 1. ovog članka i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo, te imaju pravo na naknadu za svoj rad.

            Odluku o visini naknade donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

 

 

 

Članak 21.

            Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Grada Zadra ima predsjednika i dva člana, kojima se određuju zamjenici, koji su pravne struke, a imenuje ih Gradsko vijeće Grada Zadra.

 

            Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Grada Zadra:

 

-          imenuje članove Izbornog povjerenstva mjesnih odbora i njihove zamjenike

-          propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora

-          donosi obvezatne upute za rad Izbornog povjerenstva mjesnih odbora i biračkih odbora i nadzire njihov rad

-          rješava po žalbi na rješenje Izbornog povjerenstva mjesnih odbora po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća

-          raspolaže sredstvima za provedbu izbora.

 

 

Članak 22.

            Stalni sastav Izbornog povjerenstva mjesnih odbora ima predsjednika i dva člana, kojima se određuju i zamjenici, u pravilu trebaju biti pravne struke, a imenuje ih Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Grada Zadra.

            Prošireni sastav Izbornog povjerenstva mjesnih odbora određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Zadra, a čine ga po dva predstavnika većinske političke stranke odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka, odnosno koalicije, sukladno stranačkom sastavu predstavničkog tijela jedinice.

Izbor proširenog sastava Izbornog povjerenstva mjesnih odbora obavlja se pred Gradskim izbornim povjerenstvom.

Svi članovi Izbornog povjerenstva imaju ista prava i dužnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Članak 23.

            Izborno povjerenstvo mjesnih odbora:

            - brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,

            - imenuje članove biračkih odbora,

            - određuje biračka mjesta,

            - nadzire rad biračkih odbora,

            - obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

            - na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu,

            - nadzire pravilnost izborne promidžbe,

            - prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

            - objavljuje rezultate izbora,

            - rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća

            - obavlja i druge poslove sukladno ovoj Odluci.

 

Članak 24.

            Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

            Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik te dva člana i njihovi zamjenici, a imenuje ih Izborno povjerenstvo mjesnih odbora. Po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i zamjenika određuju oporbene političke stranke  ili koalicija sukladno stranačkom sastavu mjesnog odbora.

Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na listama u tom mjesnom odboru.

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

 

V -  PROVOĐENJE  IZBORA

Članak 25.

            Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima

            Izborno povjerenstvo mjesnih odbora objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovanja na pojedinom mjestu, najkasnije 8 dana prije izbora.

            Izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje. Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

            Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

            Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za vijeće za koje se glasuje.

 

Članak 26.

            Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća imaju pravo odrediti promatrače, koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

            Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te u zapisnik izbornog tijela stavljati svoje primjedbe. Promatrač ima pravo tražiti kopiju zapisnika izbornog tijela, čiji je rad promatrao.

 

VI - GLASOVANJE  I  UTVRĐIVANJE  REZULTATA  GLASOVANJA

 

Članak 27.

            Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

            Glasački se listić tiska pod neposrednim nadzorom  Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Zadra.

 

Članak 28.

            Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži:

            - naziv liste,

            - ime i prezime nositelja liste

            - serijski broj listića

            Kandidacijske liste navode se u glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista mjesnog odbora.

            Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

 

Članak 29.

            Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

            Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 30.

            Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

            Nevažeći glasački listić je:

            - nepopunjeni glasački listić,

            - listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,

            - listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

 

Članak 31.

            Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u devetnaest sati.

            Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 32.

            Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

            Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti se o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja, te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto.

            Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije. Službene osobe policije od kojih je zatražena pomoć, iznimno od stavka 1. ovog članka, mogu nositi oružje.

 

Članak 33. 

            Prije nego što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član, provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan.

            Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju  u toj jedinici.

            Potvrdu iz stavka 2. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.

Članak 34.

            Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

 

 

            Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, obavijestit će o tome biračko mjesto. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.

            Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisnik o radu biračkog odbora.

Članak 35.

            Po završetku glasovanja birački odbor će najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.

            Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz  popisa birača i na temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasovanja.

            Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat na tom biračkom mjestu utvrđuje se u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

 

 

 

Članak 36.

            Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit će:

            - broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača,

            - koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu,

            - koliko je ukupno birača glasovalo,

            - koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te

            - koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim listićima.

            U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.

            Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik, može dati svoje primjedbe na zapisnik.

            Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

 

Članak 37.

            Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Izbornom povjerenstvu mjesnih odbora najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.

            Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja birališta.

 

Članak 38.

            O svom radu Izborno povjerenstvo mjesnih odbora vodi zapisnik u koji će ubilježiti:

            - broj birača upisanih u popis birača, odnosno izvadak iz popisa birača za svaki mjesni odbor posebno,

            - broj glasalih birača i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,

            - broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista mjesnog odbora.

            Svaki član Izbornog povjerenstva mjesnih odbora, kao i zamjenik mogu staviti primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog povjerenstva mjesnih odbora.

 

Članak 39.

            Rezultate izbora za vijeće utvrđuje Izborno povjerenstvo mjesnih odbora na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima, na području mjesnih odbora.

 

Članak 40.

            Kad Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća odmah će objaviti:

            - broj birača upisanih u popis birača,

            - koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

            - koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

            - broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista, te

            - imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste, koji su izabrani za članove vijeća.

 

 

VII -  TROŠKOVI  PROVOĐENJA  IZBORA

                                                                     Članak 41.

            Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada Zadra.

            Gradsko izborno  povjerenstvo za mjesne odbore Grada Zadra ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, provoditi nadzor nad njihovih korištenjem, te dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.

 

 

VIII -  ZAŠTITA  IZBORNOG  PRAVA

Članak 42.

            Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbora Grada Zadra obavlja opći nadzor pravilnosti izbora članova vijeća u skladu s odredbama ove Odluke.

 

 

 

 

 

 

Članak 43.

            Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka koja je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka, koje su predložile koalicijsku listu, kao i nositelji nezavisnih lista.

            Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

            Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.

            Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

            Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose osobno.

 

Članak 44.

            Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća rješava Izborno povjerenstvo mjesnih odbora.      

 

Članak 45.

            Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se Izbornom povjerenstvu mjesnih odbora u roku od 48 sati, računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

            Izborno povjerenstvo mjesnih odbora dužno je donijeti rješenje po prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 46.

            Ako Izborno povjerenstvo mjesnih odbora, rješavajući po prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti, koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

 

Članak 47.

            Protiv rješenja Izbornog povjerenstva mjesnih odbora podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Gradskom izbornom povjerenstvu za mjesne odbore Grada Zadra.

            Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od 48 sati, računajući od dana kada je primljeno pobijeno rješenje.

            Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva mjesnih odbora.

            Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Grada Zadra dužno je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

                                                                                 

                                                                          Članak 48.

            Podneseni prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

 

IX -  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

 

Članak 49.

            Prva, konstituirajuća sjednica vijeća, sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

            Konstituirajuće sjednice vijeća saziva gradonačelnik Grada Zadra ili osoba koju on ovlasti.

            Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član.

            Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća.