INFORMACIJA o početku izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. – 2023.
INFORMACIJA o početku izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. – 2023.

 Grad Zadar na temelju odredbi članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13153/1378/15) te članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) daje sljedeću: 

INFORMACIJU o početku izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. – 2023.

 Tijelo nadležno za izradu Plana:

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

 Naziv plana koji se izrađuje:

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. – 2023.

 Obuhvat Plana:

Administrativno područje Grada Zadra sukladno članku 2. Statutu Grada Zadra „Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst)

 Popis propisa slijedom kojih se Plan donosi:

Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17), članak 21.

 Sažetak postupka koji će se provesti:

U tijeku je izrada nacrta Plana. Po izradi nacrta Plana isti će biti stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana, tijekom kojeg će zainteresirana javnost moći dati mišljenja, primjedbe i prijedloge. O stavljanju nacrta Plana na javni uvid, javnost će biti pravovremeno obaviještena objavom informacije na mrežnim stranicama Grada Zadra, mrežnoj stranici www.zatostovolimzadar.hr i u medijima.

Nacrt Plana biti će stavljen na javni uvid na mrežne stranice Grada Zadra www.grad-zadar.hr, mrežnu stranicu www.zatostovolimzadar.hr i u prostorijama Grada Zadra. Po obradi mišljenja, primjedbi i prijedloga, pripremiti će se prijedlog Plana za usvajanje na Gradskom vijeću Grada Zadra.

Nakon usvajanja, Plan će biti objavljen na mrežnim stranicama Grada Zadra i mrežnoj stranici www.zatostovolimzadar.hr .

 Način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti:

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moći će se davati putem:

  • elektronske pošte: okolis@grad-zadar.hr
  • putem pošte na adresu: Grad Zadar, UO za komunalne djelatnosti i zaštitu, Narodni trg 1, 23 000 Zadar
  • u knjigu mišljenja, primjedbi i prijedloga koja će biti postavljena u prostorijama Grada Zadra.