Gradonačelnikov kolegij
Gradonačelnikov kolegij
Gradonačelnik održao kolegij s pročelnicima.
Gradonačelnik Branko Dukić održao je javni kolegij s pročelnicima upravnih odjela Grada Zadra. Za početak se  osvrnuo na prijedlog proračuna za 2020. godinu. To je godina planiranih velikih investicija- kroz projekt Aglomeracije Zadar Petrčane bit će velikih zahvata na  infrastrukturi. Osim toga, ima i brojnih drugih započetih i planiranih projekata. Ovaj proračun je uravnotežen i realan, nisu to tek puke želje. Posla će biti preko glave, ali Grad to može i hoće realizirati.
 
Pročelnik za financije Ivan Mijolović podrobnije je najavio proračun: 

Prijedlog proračuna Grada Zadra za 2020. godinu iznosi 722.332.233,21 kuna, prijedlog projekcije za 2021.godinu 631.837.077,17 kuna te prijedlog projekcije za 2022. godinu iznosi 603.795.957,75 kuna. U prijedlogu proračuna i projekcija sadržani su i vlastiti i namjenski prihodi i primitci te s njima povezani rashodi proračunskih korisnika Grada Zadra i to u iznosu od 114.812.088,95 kuna za 2020. godinu, 113.593.010,00 kuna za 2021. godinu te 113.899.825,00 kuna za 2022. godinu. Značajan porast vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika uvjetovan je obvezom uključivanja sredstava za rashode za zaposlene i materijalne rashode kod osnovnih škola, a sve prema uputama Ministarstva financija. U 2020. godini to iznosi 96.614.939,96 kuna. Posebnu kategoriju sačinjavaju viškovi proračunskih korisnika koji su u razdoblju 2020.-2021. godine planirani na sljedeći način: 2020.-1.272.040,24 kuna, 2021.-674.982 kuna, 2022.-311.818,00 kuna. U odnosu na plan potrošnje viškova od proračunskih korisnika Grad Zadra planira u razdoblju 2020.-2022. godine pokriće manjka iz prethodnih godina na sljedeći način: 2020.-6.421.216,46 kuna, 2021.-8.016.534,04 kuna te 2022.godine -12.548.556,34 kuna. U prijedlogu trogodišnjeg financiranja vidljivi su i primici od zaduživanja, ukupno u tri godine 174.064.699,54 kuna. Na izgradnju osnovne škole na Novom Bokanjcu odnosi se 24.064.699,54 kuna, a na projekt Aglomeracije Zadar-Petrčane 150.000.000,00 kuna. Za navedene projekte Grad Zadar zatražiti će suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Proračunom Grada Zadra za 2020. godinu planirano je dugoročno zaduživanje Grada Zadra u iznosu od 150.000.000,00 kn za kapitalni projekt KP1035-22 Aglomeracija Zadar-Petrčane. Gradonačelnik je pojasnio kako ovo zaduživanje ne znači da Grad ne može financirati ovu obvezu iz svojih prihoda, već je zbog Zakona o javnoj nabavi ptrebno imati cjelokupni iznos  sufinanciranja prije početka radova, neovisno o tome što će se radovi odvijati tijekom više godina. Iz tog razloga Grad diže kredit na iznos od 150 miljuna kuna na 10 godina, s počekom otplate do 2024. godine.

Ovim projektom ćemo urediti infrastrukturu u 317 gradskih ulica, ne samo odvodnju, već i nogostupe, asfalt, rasvjetu...Za otprilike 4 godine napravit ćemo posao koji bi inače dosadašnjim tempom uređenja ulica trajao gotovo 30 godina. Svi rubni dijelovi grada dobit će infrastrukturu istog standarda kao i centar. Također, ovim zaduživanjem omogućit ćemo normalno funkcioniranje svih ostalih odjela gradske uprave, jer ne želimo da ovaj veliki projekt na bilo koji način snizi standard i kvalitetu usluge građanima.-naglasio je gradonačelnik.

Isto tako, za izgradnju osnovne škole na Novom Bokanjcu se diže kredit u iznosu od 24.064.699,54 kn, s rokom otplate od 3 godine, a početak otplate je u veljači 2021.

Pročelnik za gospodarenje gradskom imovinom Tomislav Korona najavio je, kao i dosadašnjih godina, smanjenje zakupnine poduzetnicima u gradskim poslovnim prostorima za10% u periodu od 1. 1. do 31. 3. 2020. To se odnosi na sve uredne platiše obveza prema Gradu, osim banaka i igara na sreću. Ovim se potezom pomaže poduzetnicima da lakše financijski prebrode period izvan turističke sezone.

Darko Kasap, pročelnik za graditeljstvo najavio je prijedlog Gradskom vijeću za usvajanje odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Zadra. Izmjene su dobile sve potrebne suglasnosti, a njima se pokušalo uskladiti Plan s postojećim zakonima, ubrzati izdavanje građevinskih dozvola, dodatno ograničiti mogućnost postavljanja baznih stanica i antena na području grada. Također, maknuti su zaštitni koridori za ceste koje se neće graditi, kako bi građani mogli koristiti zemljišta na tim područjima i na njima graditi. U industrijskoj zoni Gaženica omogućen je veći koeficijent izgrađenosti, postavljeni su preduvjeti za proširenje i izgradnju groblja, novih reciklažnih dvorišta i sortitnice otpada. Uvedena je mogućnost izgradnje desalinizatora i solarnih elektrana na otocima, revidiranje postojećih i izgradnja novih sadržaja u ŠC Višnjik...
Također je predstavio izmjene DPU Crvene kuće. Prostor obuhvaćen ovim Planom predstavlja većim dijelom izgrađeno građevinsko područje. Na području obuhvata Plana zemljište je namijenjeno izgradnji građevina i uređenju površina koje imaju stambenu namjenu te javnu i društvenu namjenu, uz koje se mogu realizirati komunalne, prometne i infrastrukturne građevine. Izradi Plana pristupilo bi se zbog izmjena prostorno planskih rješenja radi reorganizacije građevina javne i društvene namjene unutar plana respektirajući stanje u naravi i prostorne mogućnosti. U skladu s navedenim utvrditi će se i nove odredbe za provođenje radi potrebe gradnje zgrada, utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i prometa, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa čime bi se stvorili preduvjeti za dovršenje atraktivne stambene zone s kompletnim pratećim javnim i društvenim sadržajima.

Zakonskim izmjenama od ove je godine gradovima omogućeno naplaćivanje pristojbe za cruisere. Zadar je proveo javno savjetovanje, na koje su stigle tri primjedbe, koje su i uvažene. One idu u smjeru da se za sada ne naplaćuje pristojba u Luci Gaženica, kako bi Zadar ostao konkurentan među drugim jadranskim gradovima, ali se uvodi maksimalni iznos pristojbe za vez na gatu na Poluotoku. Ova odluka stupa na snagu 2021. godine, a prema projekcijama, donosila bi oko 500 000 kn godišnje, od čega bi prihod Grada bio oko 200 000 kn.- pojasnio je pročelnik Ivica Katić.

Ministarstvo državne imovine darovalo je Gradu Zadru i ostalim suvlasnicima, Gradu Benkovcu te Zadarskoj županiji , zemljište  u svrhu zahvata u prostoru - Centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ sa pristupnom cestom. Tržišna vrijednost navedenih nekretnina iznosi 6.230.000,00 kuna, te odluku o prihvaćanju mora potvrditi Gradsko vijeće.

Grad Zadar daje pravo građenja u  korist društva  Inovativni Zadar d.o.o.  radi izgradnje nove zgrade poslovnog inkubatora. Postojeći inkubator je postao premalen za interes koji nove zadarske tvrtke iskazuju, te je izgradnja novog inkubatora prepoznata kao jedan od strateških projekata Grada Zadra. Zemljište je površine 3680m², a pravo građenja osniva se na rok od 60 godina. Kako je društvo INOVATIVNI ZADAR  d.o.o u 100% vlasništvu Grada Zadra, a pravo građenja se osniva u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka građana grada Zadra, pravo građenja se osniva bez javnog natječaja i bez plaćanja naknade.