Odluke i planovi rashoda osnovnih škola Grada Zadra u 2018. godini
Odluke i planovi rashoda osnovnih škola Grada Zadra u 2018. godini
  • Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2018. godinu
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2018. godini
  • Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2018. godini

Na temelju točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini (Narodne novinebroj 7/18), Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu (Glasnik Grada Zadrabroj 15/17) i članka 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst i 3/18), Gradonačelnik Grada Zadra 7. svibnja 2018. godine donio je Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2018. godini. *

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdaje prethodne suglasnosti na planove rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Po dobivanju pisane prethodne suglasnosti moguće je koristiti sredstva za ove rashode.
Na temelju točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini (Narodne novinebroj 7/18), Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu (Glasnik Grada Zadrabroj 15/17) i članka 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst i 3/18), Gradonačelnik Grada Zadra 7. svibnja 2018. godine donio je Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2018. godini