Na temelju revidiranih planova osnovnih škola, Gradonačelnik Grada Zadra
12. studenoga 2013. godine donio je:

  • Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2013. godini
  • Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2013. godini