Ponovljeni Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Zadru i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru
Ponovljeni Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Zadru i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru
Poziv za suce porotnike i dalje otvoren.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

 

KLASA: 711-01/21-01/01

URBROJ: 2198/01-3-21-4

Zadar,  9. veljače 2022.         

J A V N I   P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA

OPĆINSKOG SUDA U   ZADRU I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ZADRU

Izrazi koji se koriste u javnom pozivu naznačeni su u muškom rodu te su uporabljeni neutralno, a  odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Sukladno odredbi čl. 117. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13, 33/15,82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, dalje u tekstu: ZS) propisano je da za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika.

Odredbom čl. 118. st. 1. ZS, propisano je da se suci porotnici imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani, dok je st. 2. propisano da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike.

Odredbom čl. 90. st 1. ZS, propisano je da sudac ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću.

 Odredbom čl. 77. st. 1. i 2. točka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ br. 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19) propisano je da sucu prestaje dužnost kada ga u skladu s Ustavom i zakonom Državno sudbeno vijeće razriješi dužnosti zbog navršenih 70 godina života.

Odredbom čl. 119. ZS, propisano je da suce porotnike Općinskih i Županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Za suca porotnika može biti imenovan:

  • punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika
  • osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću
  • osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati,
  • osoba koja nije starija od 70 godina života

Uz navedene opće uvjete javnog poziva za suce porotnike, odredbom čl. 41. st. 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ br. 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)  propisano je da se suce porotnike za mladež imenuju iz reda profesora, učitelja, odgajatelja i drugih osoba koja ima iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama. 

 

SLIJEDOM NAVEDENOG,

G R A D   Z A D A R

POZIVA

sve osobe koje su zainteresirane za obnašanje dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Općinskog suda Zadru, a koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete propisane Zakonom o sudovima, Zakonom o državnom sudbenom vijeću te Zakonom o sudovima za mladež, da povodom javnog poziva podnesu pojedinačne prijave za kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru.

Suce porotnike na prijedlog Gradskog vijeća Grada Zadra imenuje Županijska skupština.

Kandidat za suca porotnika Općinskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Općinskog suda Zadru, kojeg predlaže Gradsko vijeće Grada Zadra je kandidat koji ima prebivalište isključivo na području grada Zadra.

Kandidatu koji u trenutku podnošenja prijave za suca porotnika navrši 70. godina života, sukladno odredbi čl. 118. st. 1. Zakona o sudovima u vezi odredbe čl. 77. st. 2. t. 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, prijava se neće uzeti u razmatranje.

Kandidat koji podnosi prijavu za suca porotnika Općinskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Općinskog suda Zadru, dužan je podnijeti pojedinačnu prijavu za svaku kandidaturu uz naznaku da se kandidatura podnosi za suca porotnika ili suca porotnika za mladež.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta. Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Zadra.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Zadar, Odboru za izbor i imenovanje, Narodni trg 1, 23000 Zadar, neposredno u pisarnicu Gradske uprave Grada Zadra, Narodni trg 1, ili putem elektronske pošte na adresu: ured.grada@grad-zadar.hr

Za sve informacije u vezi ovog javnog poziva, zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj telefona: 023/ 208-175 ili 023/208-172.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti najkasnije u roku od 45 dana od dana objave poziva.