JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA
OPĆINSKOG SUDA U ZADRU I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ZADRU

J A V N I   P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ZADRU I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ZADRU

Prema odredbi članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13,33/15,82/15 i 82/16) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Odredba čl.118. Zakona o sudovima propisuje da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, pa je slijedom propisano da za suca porotnika može biti izabran:

  • punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika
  • osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću
  • osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati,

a za suca porotnika za mladež, uz navedeno i:

  • osoba iz reda profesora, učitelja, odgajatelja ili osoba koja ima iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

 

SLIJEDOM NAVEDENOG

G R A D   Z A D A R   P O Z I V A

sve zainteresirane građane Grada Zadra koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za sudce porotnike Općinskog suda u Zadru ili sudce porotnike za mladež Općinskog suda u Zadru.

Gradsko vijeće Grada Zadra predlaže ukupno 7 sudaca porotnika Općinskog suda i 12 sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru. Sudce porotnike na prijedlog Gradskog vijeća imenuje Županijska skupština.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknade troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta. Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Zadra.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Zadar, Odboru za izbor i imenovanje, Narodni trg 1, 23000 Zadar, neposredno na pisarnicu Gradske uprave Grada Zadra, Narodni trg 1, ili putem e-maila: marijana.sikiric@grad-zadar.hr.

Za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 023/ 208-172.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti najkasnije do 23. veljače 2017. godine.

 

KLASA:711-01/17-01/01

URBROJ:2198/01-3-17-1

Zadar, 07. veljače 2017. godine