OBJAVA BIRAČIMA GRADA ZADRA – MJESNI ODBORI JAZINE I, PREMUDA I SILBA

URED DRŽAVNE UPRAVE

U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

KLASA: 013-02/19-01/16

URBROJ: 2198-04/1-19-2

Zadar, 26. rujna 2019.g.

 

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za opću upravu, temeljem članka 23. stavka 4.  Zakona o registru birača ("Narodne novine" broj 144/2012, 105/15)

d o n o s i

O  B  J  A  V  U     B I R A Č I M A  G R A D A   Z A D R A

Gradsko vijeće Grada Zadra na 21.sjednici održanoj dana 19. rujna 2019.g. donijelo je

- Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra, KLASA: 013-01/18-01/03, URBROJ: 2198/01-1-19-8 za Mjesne odbore :

- Jazine I,                              

- Premuda,               

- Silba.           

  

 ZA DAN IZBORA ODREĐENA JE NEDJELJA 10. STUDENOG 2019. GODINE

 Birači Grada Zadra mogu podnositi zahtjeve u upis, dopunu ili ispravak u registru birača najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

 ROK DO KOJEG GRAĐANI MOGU PODNOSITI ZAHTJEVE ZA UPIS, DOPUNU ILI ISPRAVAK REGISTRA BIRAČA ISTJEČE

  1. listopada 2019.GODINE

Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se nadležnom tijelu koje vodi registar birača, SVAKIM RADNIM DANOM U VREMENU OD 08,00 – 15 SATI.

NADLEŽNO TIJELO ZA REGISTAR BIRAČA

URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI, SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU,  ZADAR  Josipa Jurja Strossmayera 20 (kod Hitne pomoći),  tel. 350-124