JAVNI  POZIV  ZAINTERESIRANIM OSOBAMA ZA  INFORMIRANJE  O OBNAŠANJU DUŽNOSTI SUDACA POROTNIKA  ŽUPANIJSKOG I OPĆINSKOG SUDA U ZADRU
JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM OSOBAMA ZA INFORMIRANJE O OBNAŠANJU DUŽNOSTI SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG I OPĆINSKOG SUDA U ZADRU
Poziv za suce porotnike i dalje otvoren.

J A V N I   P O Z I V

ZAINTERESIRANIM OSOBAMA ZA  INFORMIRANJE  O OBNAŠANJU DUŽNOSTI SUDACA POROTNIKA  ŽUPANIJSKOG I OPĆINSKOG SUDA U ZADRU

 

Prema odredbi članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13,33/15,82/15, 82/16, 67/18 i 126/19) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Odredba čl.118. Zakona o sudovima propisuje da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Za suca porotnika može biti izabran:

  • punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika
  • osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću
  • osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati,

a za suca porotnika za mladež, uz navedeno i:

  • osoba iz reda profesora, učitelja, odgajatelja ili osoba koja ima iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14). 

 

 SLIJEDOM NAVEDENOG GRAD ZADAR POZIVA

        sve zainteresirane  osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima,  a  žele se informirati o pravima i obvezama  sudaca porotnika, da podnesu prijavu  putem e-maila: ured.grada @ grad-zadar.hr ili na broj: 023/ 208-175  ili 208-172.

        Prijava treba  sadržavati ime i prezime, adresu i kontakt broj.

        Nakon zaprimanja odgovarajućeg broja prijava organizirat će se, u dogovoru s Općinskim i Županijskim sudom u Zadru, tematska tribina ili drugi oblik posjete Sudu.

       U prigodi tog posjeta zainteresiranim građanima će biti objašnjena uloga suca porotnika, te njihova  prava i dužnosti koja proizlaze iz te dužnosti.