Javni kolegij gradonačelnika Božidara Kalmete
Javni kolegij gradonačelnika Božidara Kalmete
Upravljanje Kneževom palačom, izgradnja raskrižja Put Nina i Put Bokanjca, novo gradsko groblje u Crnom,POS...

Danas je u Maloj vijećnici Grada Zadra, gradonačelnik Božidar Kalmeta održao kolegij s pročelnicima upravnih odjela.

Na odlučivanje Gradskom vijeću upućen je tako Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje, održavanje i korištenje Kneževe palače Narodnom muzeju Zadar i Koncertnom uredu Zadar.

Grad Zadar je s projektnim partnerima, uspješno završio projekt „Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače“ financiranog iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007. - 2013. Nastavno na obveze definirane Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava po završetku provedbe projekta nositelj i partneri dužni su osigurati održivost rezultata projekta. Kako bi se osigurala financijska i institucionalna održivost te ispunjenje postavljenih pokazatelja Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ po završetku projekta nužno je definirati korisnike prostora te urediti upravljanje, održavanje i korištenje predmetnog objekta, izvijestio je među ostalim pročelnik za EU fondove Šime Erlić

Grad Zadar je sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, a na temelju glavnog projekta izrađenog od strane tvrtke „GiN“ d.o.o. iz Zadra ishodio građevinsku dozvolu za izgradnju raskrižja ulica Benka Benkovića, Put Bokanjca i Put Nina. Gradonačelnik Grada Zadra donio Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu Izgradnja raskrižja ulica Benka Benkovića, Put Bokanjca i Put Nina. Procijenjena vrijednost nabave je 5.750.000,00 kn bez PDV-a. Kako je istaknuo pročelnik za prostorno planiranje i graditeljstvo, Darko Kasap, očekuje se da će natječaj biti raspisan do sredine travnja. Planirana je gradnja 700 metara prometnice s kompletnom infrastrukturom.

Također, nastavio je Kasap, Grad Zadar je sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, a na temelju idejnog projekta izrađenog od strane tvrtke „hpnj+“ d.o.o. iz Zagreba ishodio lokacijsku dozvolu za građenje Novog gradskog groblja Grada Zadra u Crnom. S ovime su se stekli uvjeti za daljnju realizaciju projekta, a to je najprije izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole. Gradonačelnik Grada Zadra donio je Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta Novog gradskog groblja Grada Zadra - 1. Etapa. Procijenjena vrijednost nabave 1.550.000,00 kn bez PDV-a.

Gradskom vijeću upućen je i prijedlog Odluke o pristupanju izradi II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće “Crvene kuće” u Zadru. Grad Zadar je pred realizacijom Programa POS-a prema kojem je raspisan Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na lokaciji Crvene kuće u Zadru radi utvrđivanja Liste reda prvenstva i na koji su se javila 203 potencijalna kupca, na trenutno moguće ostvarivih 60 stambenih jedinica. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada stvoreni su bolji prostorno planski uvjeti gradnje unutar predmetnog Plana. Trenutno važećim Planom na području Crvene kuće, Detaljni plan uređenja zone stambebne izgradnje veće gustoće “Crvene kuće” na građevnoj parceli 1, prema uvjetima gradnje moguća je izgradnja 60 stambenih jedinica te je moguće projektiranje 5 odnosno 7 nadzemnih etaža s obzirom na veličinu građevne čestice i drugih prostorno planskih parametara, što rezultira prema procjenama oko 90 stambenih jedinica. Prema svemu navedenom potrebno je preispitati nove mogućnosti te izvršiti potrebne korekcije važećeg plana te ga uskladiti sa PPUGZ-om.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je, 5. listopada 2016. godine, Odluku o odabiru područja za provedbu mehanizama integriranih teritorijalnih ulaganja kojom je urbano područje Zadar jedno od 7 odabranih za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). U skladu s prijedlogom sustava za provedbu ITU mehanizma, potrebno je da Grad Zadar, središte urbanog područja, s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopi Sporazum oobavljanju delegiranih funkcija i ostalih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Pred vijećnicima Gradskog vijeća u petak naći će se, među ostalim, i prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Sportsko-rekreacijskog centra Crno“ te o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje multifunkcionalne javne građevineu naselju Kožino“, što je i najavljeno na današnjem kolegiju.

Na kolegiju gradonačelnika pročelnik za odgoj i školstvo, Joso Nekić kazao je da sukladno programu javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2017. godinu, osnivač, Grad Zadar, nastavlja suradnju s udrugom Lijepa naša iz Zagreba u provođenju međunarodnog programa Eko-škole. Eko-škole su trajni međunarodni program i u svijetu najpriznatiji model odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj, koji je osmišljen za provedbu nastavnih , izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama svih razina. Zadaća programa Eko-škole je odgojiti i obučiti mlade generacije i učiniti ih osjetljivima za pitanja zaštite prirode i okoliša te ih osposobiti za donošenje odgovornih odluka o razvitku društva u budućnosti.