Za četvrtak, 27. kolovoza 2009., u 9h zakazana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra za koju je predviđen sljedeći dnevni red:

Klasa: 021-05/09-01/02 Ur. broj: 2198/01-2/1-09-9 Zadar, 21. kolovoza 2009.
VIJEĆNICIMA
GRADSKOG VIJEĆA
Temeljem članka 27. i 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra (“GGZ”, 1/02 i 3/07), sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća, za dan27. kolovoza (četvrtak) 2009. godine u 9.00 sati,koja će se održati u velikoj vijećnici Gradske uprave. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D AKTUALNI SAT –

1. Izvješće o prestanku vijećničkog mandata, početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika i polaganje prisege

2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2009. godinu

3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2009. godinu

5. Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2009. godinu

6. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2009. godinu

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Zadra

8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Zadra

9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

10. Prijedlog odluke izmjeni Odluke o priključ. na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Grada Zadra

11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Zadra

12. Mišljenje o Nacrtu konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije