JAVNI POZIV ZA PRIJAVE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKOG POVJERENSTVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA
JAVNI POZIV ZA PRIJAVE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKOG POVJERENSTVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

Temeljem članka 27. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj:9/14,9/14,3/13,13/09,2/15-pročišćeni tekst,6/17,7/18-pročišćeni tekst,3/21 i 6/22) i članka 12. stavka 3. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/22, u daljnjem tekstu: Kodeks), Odbor za izbor i imenovanje, dana  13. veljače 2023. godine raspisuje

 

p o  n o v lj e n i

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKOG POVJERENSTVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

 

I.

Objavljuje se Javni poziv za prijavu kandidata za članove Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Etičko povjerenstvo).

Etičko povjerenstvo je stalno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) koje odlučuje u drugom stupnju povodom prigovora na prvostupanjske odluke Gradskog vijeća o povredama Kodeksa.

Etičko povjerenstvo ima pet članova, a čine ih predsjednik i četiri člana koje imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, na mandat koji traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća.

  II.

Zainteresirani građani s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zadra, kao kandidati mogu podnijeti prijavu za člana Etičkog povjerenstva.

Za članove Etičkog povjerenstva biraju se osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u Gradu Zadru.

Kao kandidati se ne mogu prijaviti osobe koje su članovi političke stranke ili se bave političkom djelatnošću.

   III.

Prijavu može podnijeti samo kandidat osobno.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Prijava se podnosi putem obrasca koji je moguće preuzeti na mrežnoj stranici Grada Zadra https://www.grad-zadar.hr/ ili u pisarnici Grada Zadra na adresi Narodni trg 1, u Zadru.

 IV.

Prijava se može podnijeti putem :

  1. predajom neposredno u pisarnicu Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar;
  2. putem pošte na adresu: Grad Zadar, Odbor za izbor i imenovanja, Narodni trg 1, 23000 Zadar, s naznakom „Prijava za izbor i imenovanje u Etičko povjerenstvo“
  3. Električnom poštom kao (skenirani) dokument u PDF formatu (kako bi bio vidljiv vlastoručni potpis kandidata) na e-mail ured.grada@grad-zadar.hr

  V.

Prijave se podnose do 14. ožujka  2023. godine.

 VI.

Odbor za izbor i imenovanja razmotrit će sve podnesene prijave te predložiti Gradskom vijeću imenovanje predsjednika i četiri člana Etičkog povjerenstva.

Odbor za izbor i imenovanja može od kandidata zatražiti dodatne podatke nužne za postupanje po zaprimljenoj prijavi.

Odluka Gradskog vijeća iz stavka I. ove točke biti će objavljena u „Glasniku Grada Zadra“ i njezinom objavom se svi kandidati smatraju obaviještenima o izabranim članovima Etičkog povjerenstva.

 VII.

Prijave kandidata koje su pristigle po Javnom pozivu za prijave kandidata za članove Etičkog povjerenstva Grada Zadra koji je raspisan 8. studenog 2022., a objavljen 9. studenog 2022. godine, ne trebaju se ponovno podnositi i automatsku ulaze u razmatranje s prijavama koje će pristići po ovom ponovljenom Javnom pozivu.

VIII.

Ovaj Javni poziv se objavljuje u dnevnom tisku, te na mrežnim stranicama Grada Zadra https://www.grad-zadar.hr/, gdje je dostupan do isteka roka iz točke V. ovog Javnog poziva.

IX.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

 

                                        PREDSJEDNIK ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

 

 

 

Vezani dokumenti

Dokument Obrazac prijave.docx