JAVNI POZIV  ZA PRIJAVE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKOG POVJERENSTVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA
JAVNI POZIV ZA PRIJAVE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKOG POVJERENSTVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

Temeljem članka 27. točke 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/14,9/14,3/13,13/09,2/15-pročišćeni tekst,6/17,7/18-pročišćeni tekst,3/21 i 6/22) i članka 12. stavka 3. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/22, u daljnjem tekstu: Kodeks), Odbor za izbor i imenovanje, dana 24. svibnja  2023. godine, raspisuje

 JAVNI POZIV ZA PRIJAVE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKOG POVJERENSTVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

I. Objavljuje se Javni poziv za prijavu kandidata za članove Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Etičko povjerenstvo).

Etičko povjerenstvo je stalno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) koje odlučuje u drugom stupnju povodom prigovora na prvostupanjske odluke Gradskog vijeća o povredama Kodeksa.

Etičko povjerenstvo ima pet članova, a čine ih predsjednik i četiri člana koje imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, na mandat koji traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća.

II. Zainteresirani građani s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zadra, kao kandidati mogu podnijeti prijavu za člana Etičkog povjerenstva.

Za članove Etičkog povjerenstva biraju se osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u Gradu Zadru.

Kao kandidati se ne mogu prijaviti osobe koje su članovi političke stranke ili se bave političkom djelatnošću.

III. Prijavu može podnijeti samo kandidat osobno. Prijava mora biti vlastoručno potpisana. Prijava se podnosi putem obrasca koji je moguće preuzeti na mrežnoj stranici Grada Zadra https://www.grad-zadar.hr/ ili u pisarnici Grada Zadra na adresi Narodni trg 1, u Zadru.

 IV. Prijava se može podnijeti putem :

  1. predajom neposredno u pisarnicu Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar;
  2. putem pošte na adresu: Grad Zadar, Odbor za izbor i imenovanja, Narodni trg 1, 23000 Zadar, s naznakom „Prijava za izbor i imenovanje u Etičko povjerenstvo“
  3. Električnom poštom kao (skenirani) dokument u PDF formatu (kako bi bio vidljiv vlastoručni potpis kandidata) na e-mail grada@grad-zadar.hr.

  V. Prijave se podnose do 24. lipnja  2023. godine.

 VI. Odbor za izbor i imenovanja razmotrit će sve podnesene prijave te predložiti Gradskom vijeću imenovanje predsjednika i četiri člana Etičkog povjerenstva.

Odbor za izbor i imenovanja može od kandidata zatražiti dodatne podatke nužne za postupanje po zaprimljenoj prijavi.

Odluka Gradskog vijeća iz stavka I. ove točke biti će objavljena u „Glasniku Grada Zadra“ i njezinom objavom se svi kandidati smatraju obaviještenima o izabranim članovima Etičkog povjerenstva.

VII. Prijave kandidata  za članove Etičkog povjerenstva koje su pristigle u roku  po Javnim pozivima i to:

- prvim   koji je  objavljen i trajao  od 9. studenog do 1. prosinca 2022. godine;

- drugim koji je  objavljen i trajao od 14. veljače  do 14. ožujka  2023. godine;

ne trebaju se ponovno podnositi jer automatski ulaze u razmatranje s prijavama koje će pristići po ovom ponovljenom javnom pozivu

 VIII. Ovaj Javni poziv se objavljuje u Zadarskom listu, te na mrežnim stranicama Grada Zadra https://www.grad-zadar.hr/, gdje je dostupan do isteka roka iz točke V. ovog Javnog poziva. 

IX. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

                                               PREDSJEDNIK ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

 

Vezani dokumenti

Dokument Obrazac prijave[1].docx