Utvrđivanje prijedloga odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Grada Zadra, bilo je najvažnija točka Dnevnog reda 82. sjednice Gradskog poglavarstva, održane 25. srpnja u Maloj vijećnici.

Utvrđivanje prijedloga odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Grada Zadra, bilo je najvažnija točka Dnevnog reda 82. sjednice Gradskog poglavarstva, održane 25. srpnja u Maloj vijećnici.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, postupak, tehničko- tehnološki uvjeti, rokovi za priključenje, naknada, nadzor i kaznene odredbe za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Prema Odluci, građevina će se priključiti na komunalnu infrastrukturu ako posjeduje uredno odobrenje za građenje, te ako postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje.

Iznimno, građevini koja nema uredno odobrenje za gradnju može se izdati odobrenje za priključak na određeno vrijeme u slučaju kada su razlozi za to objektivne naravi, kada se građevina može uskladiti s prostornim planom koji je na snazi ili u postupku donošenja, te kada vlasnik odnosno korisnik predoči dokaze da je pokrenuo postupak za uklanjanje zapreka za dobivanje uredne građevinske dokumentacije.

Bit ove odluke je, dakle, u činjenici da sve građevine unutar zone građenja koje nemaju građevinsku dozvolu, ali je mogu ishoditi, dobiju suglasnot za priključenje na komunalnu infrastrukturu. Suglasnot je, međutim, privremena, odnosno na rok od 3 godine, što se smatra dovoljnim vremenskim rokom za ishođenje građevinske dozvole.

Suglasnost za izdavanje odobrenja za priključak davat će Poglavarstvo Grada Zadra, a na prijedlog nadležnog upravnog odjela.

Na sjednici je prihvaćen i prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za građevinu – samostan s dječjim vrtićem Školskih sestara franjevki «Krista kralja», zatim prijedlog zaključka o određivanju jednosmjernog odvijanja prometa u Ulici Josipa Pupačića i dijela Ulice Jukića, prijedlog odluke o dodijeli poslovnih prostora te prijedlog zaključka o dodjeli prostora na korištenje Oldtimer klubu «Sveti Krševan» bez naknade.

Također, Poglavarstvo je za direktora T.D. «Športski centar Višnjik» d.o.o. imenovalo prof. Nebojšu Belića.