Gradonačelnik Grada Zadra dana 1. travnja 2015. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primijenjuje se za pedagošku 2015./2016. godinu.