Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09 i 28/10), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 18. travnja 2011. godine, donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2011./2012. godinu.