U Velikoj vijećnici Grada Zadra održana je prezentacija korištenja ukapljenog naftnog plina (propan-butan) i sunčeve energije na otocima te načina i uvjeta dobivanja bespovratnih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Zadra.
Prezentaciju su održali zamjenik gradonačelnika Darko Kasap i predstavnica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Marija Šćulac-Domac.
            Cilj Natječaja je realizirati najmanje 100 projekata u kućanstvima na otocima u 2009. godini u kojima bi se kao primarni energent koristio ukapljeni naftni plin ili kombinirani sustav UNP-sunčeva energija za zagrijavanje, hlađenje, pripremu tople vode i kuhanje.

Grad Zadar želi potaknuti što veći broj vlasnika objekata koji prebivaju na otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra da se jave na objavljeni Natječaj i postanu korisnici najavljenih sredstava.

 

 

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavili su Natječaj za javno prikupljanje ponuda radi sufinanciranja projekata: UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA (UNP) ILI KOMBINIRANOG SUSTAVA UNP - SUNČEVA ENERGIJA U KUĆANSTVIMA NA OTOCIMA


ŠTO JE CILJ NATJEČAJA ?


Cilj natječaja  je realizirati najmanje 100 projekata u kućanstvima na otocima u kojima bi se kao primarne i energent koristio UNP ili kombinirani sustav UNP-sunčeva energija za zagrijavanje, hlađenje, pripremu tople vode i kuhanje.


ŠTO SE TOČNO SUFINANCIRA I U KOJEM IZNOSU ?

Sufinanciraju se:

 • - troškovi izrade idejnog rješenja za projekt instalacije malog spremnika UNP-a

Fond u udjelu od 90% (ali ne više od 1.800,00 kuna)

 • - troškovi instalacije malog spremnika UNP-a

Fond i Ministarstvo u udjelu od 60% (ali ne više od 9.000,00 kuna)

 • - troškovi izrade projektne dokumentacije termotehničkih instalacija i postavljanja sustava za korištenje UNP-a ili kombiniranog sustava UNP-sunčeva energija

Fond u udjelu od 60% (ali ne više od 20.000,00 kuna)

 

Grad Zadar će sufinancirati troškove u iznosu 20% od iznosa kojeg za korisnika odobri Fond i Ministarstvo.

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA NATJEČAJ ?

Na natječaj se mogu prijaviti:

-   vlasnici odnosno suvlasnici (s članovima uže obitelji) objekta na adresi prebivališta u  koji se ugrađuje sustav

-    oni koji ulažu potrebna vlastita sredstva sukladno natječaju

-    oni koji prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekta.

 

ŠTO JE POTREBNO UČINITI KAKO BI SE PRIJAVILI NA NATJEČAJ?

 1. Ispuniti prijavni obrazac
 2. Priložiti potvrdu o prebivalištu na otoku
 3. Priložiti izvod iz katastra
 4. Priložiti vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu
 5. Priložiti pravomoćnu građevinsku dozvolu ili dokaz da je objekt izgrađen prije 15. veljače 1968., a za objekte za koje do 1. listopada 2007. nije izdana građevinska dozvola ili su u pripremi izgradnje, lokacijsku dozvolu ili rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti
 6. Priložiti idejno rješenje za projekt instalacije malog spremnika UNP-a s tehničkim opisom i troškovnikom
 7. Priložiti procjenu troškova ili ponudu za izradu projektne dokumentacije termotehničkih instalacija (za složeniju instalaciju)
 8. Priložiti projektantski troškovnik ili ponudu dobavljača za nabavu opreme i izvođenje radova postavljanja sustava za UNP ili kombiniranog sustava UNP-sunčeva energija.

 

KOJI SU KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA ?

Projekti ugradnje kombiniranih sustava UNP-sunčeva energija imaju prednost u odnosu na projekte ugradnje samo UNP sustava.

Projekti u izvođenju i projekti pripremljeni za izvođenje imaju prednost kod odabira korisnika.

 

 ŠTO NAM JE ČINITI S PRIKUPLJENIM DOKUMENTIMA ?

Prikupljene dokumenta (u izvorniku ili preslici)  potrebno je dostaviti na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ksaver 208

10 000   Z A G R E B

uz naznaku: „Ponuda za natječaj za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u financiranju projekata korištenja UNP-a i sunčeve energije u kućanstvima na otocima - Ne otvarati".

 

DO KADA JE NATJEČAJ OTVOREN ?

Natječaj je otvoren do dodjele planiranih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2009.

 

KAKO I KADA MOŽEMO SAZNATI REZULTATE NATJEČAJA ?

Otvaranje ponuda obavljat će se do 10. u mjesecu za protekli mjesec.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, odluku o odabiru donijet će direktor Fonda, o čemu će ponuditelji biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenje odluke. 

 

MORAMO LI SAMI ODABRATI DISTRIBUTERA UNP-a ?

DA. Ako je Fond prihvatio Vašu ponudu, dužni ste odabrati distributera UNP-a i s njim sklopiti ugovor. Distributer mora posjedovati važeće dozvole i dužan vam je osigurati:

 • - besplatni pregled lokacije i besplatnu savjetodavnu uslugu u svezi prijedloga rješenja za projekt instalacije malog spremnika UNP-a,
 • - besplatnu dopremu malog spremnika UNP-a i kompletno održavanje spremnika,
 • - korištenje malog spremnika UNP-a sa svom potrebnom opremom bez plaćanja najma,
 • - kontinuiranu opskrbu UNP-om.

 

KAKO ĆEMO OSTVARITI POVRAT ULOŽENE INVESTICIJE ?

Kada primite odluku o odabiru, potrebno je do 31. ožujka 2010. Fondu dostaviti dokumentaciju (ugovor s distributerom, odobrenje MUP-a za upotrebu spremnika, sve potrebne račune, zapisnik o izvedenim radovima od ovlaštenog izvođača). 30 dana nakon što dostavite dokumentaciju sklopit ćete ugovor s Fondom. 

 

GDJE MOŽEMO SAZNATI VIŠE ?

I naravno u Gradu Zadru, UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša, tel. 208-043.

Vezane fotografije

Prezentacija korištenja ukapljenog naftnog plina i sunčeve enrgije na otocima