N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2021./2022. godinu
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2021./2022. godinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/21-01/09, Ur.broj: 2198/01-2-21-3, od 01. prosinca 2021.) i članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, br. 15/19) Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima,  

r a s p i s u j e  N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2021./2022. godinu