Lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje (POS) na lokaciji Crvene kuće u Zadru
Lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje (POS) na lokaciji Crvene kuće u Zadru
Lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a je u privitku.