Konstituiran Savjet mladih
Konstituiran Savjet mladih
Za predsjednika Savjeta izabran je Jurica Bosna, a za njegovog zamjenika Luka Džaja.

Na današnjoj konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih za predsjednika Savjeta izabran je Jurica Bosna, a za njegovog zamjenika Luka Džaja.

Savjet mladih Grada Zadra broji 11 članova, koji se biraju na vrijeme od tri godine. U Savjet mladih Grada Zadra mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zadra, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Savjet  mladih je savjetodavno tijelo Grada Zadra koje se osniva s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u svojoj lokalnoj zajednici.

Vezane fotografije

Konstituiran Savjet mladih Konstituiran Savjet mladih Konstituiran Savjet mladih Konstituiran Savjet mladih