Natječaj za stipendije
Natječaj za stipendije

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/19-01/02, Ur.broj: 2198/01-2-19-4, od 8. studenoga 2019.) i članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj 13/09, 18/10, 12/11 i 10/15) Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima,   r a s p i s u j e 

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2019./2020. godinu