Grad Zadar dodjeljuje potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima
Grad Zadar dodjeljuje potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima
Rezultati javnog poziva

Nakon raspisanog Javnog poziva za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2015. godinu koji je  bio je otvoren od 9. rujna do 9. listopada 2015. godine, utvrđena je lista obrta koji su ostvarili potpore.  Na javni poziv su se prijavila 25 podnositelja zahtjeva, od kojih je bilo 23 obrta koja udovoljavaju zahtjevima, a kako je  javnim pozivom određeno da se u 2015. godini može dodijeliti najviše 20 potpora, izvršeno je bodovanje.  
U Proračunu Grada Zadra planirano je 100.000,00 kuna za dodjelu potpora. Ukupan iznos traženih potpora sa valjanom dokumentacijom je 177.594,53 kuna. Kako ukupni iznos zahtjeva za potpore iznosi više od planiranih, odobreni iznosi po zahtjevima umanjuju se svima u jednakom postotku i to za 43,6920%.