JAVNI POZIV za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2017. godinu
JAVNI POZIV za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2017. godinu

Na temelju članaka 6. i 8. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima KLASA: 311-01/13-01/24 URBROJ: 2198/01-2-14-5 od 8. siječnja 2014. godine i Izmjene Pravilnika KLASA: 311-01/13-01/24 URBROJ: 2198/01-2-14-9 od 2. rujna 2014. godine Gradonačelnik Grada Zadra dana 4. listopada 2017. godine, r a s p i s u j e

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora tradicijskim

i umjetničkim obrtima za 2017. godinu

 

1.TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI

 

Tradicijski obrti su: bačvar, bakrokotlar, četkar, dimnjačar, kišobranar, kitničar, klobučar, knjigoveža, košarač (izrada predmeta od slame i pruća), kovač, brusač, krznar, lončar, mlinar, pećar (izrada i slaganje keramičkih peći), postolar (ručna izrada i popravak obuće), remenar, torbar (proizvodnja i popravak predmeta od kože), restauriranje, svjećar, medičar, licitar, tkanje na tkalačkom stanu, urar (isključivo održavanje i popravci), užar, vlasuljar, izrada suvenira na tradicionalan način, krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće), fotograf (isključivo održavanje i popravci), servis i popravak fotoaparata i optičkih uređaja, čokolatijer (ručna izrada čokoladnih delikatesa) i druge djelatnosti koje se obavljaju na tradicionalan način.

            Umjetnički obrti su: puhanje stakla, brušenje stakla i kristala, izrada vitraja, lijevanje (odljevi umjetničkih predmeta), puškar (izrada i popravak unikatnog oružja), graditelj glazbala, zlatovez i čipkarstvo, izrada i restauriranje narodnih nošnji, zlatar – filigranist, ručno kovanje – umjetnička bravarija.

            Pored gore navedenih obrta potpore će se, prema prijedlogu Povjerenstva, dodjeljivati i za razvoj drugih tradicijskih i umjetničkih obrta.

 

2. KORISNICI POTPORA

 

Korisnici potpora su obrtnici, vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta čije je prebivalište kao i sjedište obrta na području grada Zadra, koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i koji obavljaju djelatnost s popisa tradicijskih i umjetničkih obrta iz članka 3. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima.

 

3. NAMJENA I IZNOSI POTPORA

 

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:

 • poboljšanje uvjeta rada u radionici / poslovnom prostoru,
 • financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata,
 • edukacije vlasnika, zaposlenih i naučnika,
 • izlaganje na specijaliziranim sajmovima,
 • izrada promidžbenog materijala,
 • financiranje godišnjih troškova energenata i obveza prema Gradu Zadru (električna energija, plin, voda, odvodnja, telefon, odvoz smeća, komunalna naknada, porez na tvrtku, spomenička renta, zakup poslovnog prostora, prirez porezu na dohodak),
 • stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta.

Sredstva potpore dodjeljuju se za aktivnosti provedene u kalendarskoj godini u kojoj je raspisan javni poziv. U 2017. godini najviše se može dodijeliti 20 potpora.

            Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna godišnje. Ukoliko ukupni iznos zahtjeva za potpore iznosi više od planiranih Proračunom Grada Zadra, odobreni iznosi po zahtjevima umanjiti će se svima u jednakom postotku.

 

4. POSTUPAK DODJELE POTPORA

 

Javni poziv se objavljuje u jednim dnevnim novinama i na web stranici Grada Zadra, a otvoren je mjesec dana od dana objave.

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascu „Zahtjev za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima“ uz koji se prilaže tražena dokumentacija, a podnose se dok traje javni poziv.

Zahtjevi se podnose Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu: Grad Zadar, Prijava na Javni poziv – Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Povjerenstvo razmatra prispjele zahtjeve i donosi prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni potpora, u skladu s utvrđenim kriterijima i raspoloživim proračunskim sredstvima.

Na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik Grada Zadra donosi konačnu odluku o korisnicima, iznosu i namjeni potpora.

 

5. POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE

 

Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ispunjeni obrazac „Zahtjev za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima“
 • presliku obrtnice
 • presliku osobne iskaznice vlasnika obrta
 • izjavu obrtnika o izradi proizvoda na tradicijski način korištenjem stare tehnologije ili ručnim radom
 • opis proizvoda s fotografijama
 • ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji do sada nije koristio državne potpore)
 • preslike računa, ugovora ili rješenja iz tekuće kalendarske godine s dokazom o namjenskom korištenju sredstava i izvodi sa žiro računa
 • presliku kartice IBAN-a podnositelja zahtjeva
 • uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta (ako posjeduje)
 • dokaz o kategoriji: podnositelj zahtjeva – invalid, mladi; zaposlenih osoba s invaliditetom (ako posjeduje)
 • dokaz o edukaciji ili stručnom osposobljavanju vlasnika ili zaposlenih (ako posjeduje)
 • promidžbeni materijali – brošure, katalozi i sl. (ako posjeduje)
 • dokazi o referencama i nagradama, novinski članci i dr.
 • potvrdu o podmirenim dugovanjima prema Gradu Zadru.

 

KLASA: 311-01/17-01/10

URBROJ: 2198/01-7-17-2

Zadar, 4. listopada 2017.

 

                                                                                   GRADONAČELNIK

                                                                                      Branko Dukić