Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima
Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima

Na temelju članaka 6. i 8. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima KLASA: 311-01/13-01/24 URBROJ: 2198/01-2-14-5 od 8. siječnja 2014. godine i Izmjene Pravilnika KLASA: 311-01/13-01/24 URBROJ: 2198/01-2-14-9 od 2. rujna 2014. godine Gradonačelnik Grada Zadra dana 30. rujna 2020. godine, r a s p i s u j e

 

 JAVNI POZIV za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2020. godinu