P O Z I V  za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra za 2017. godinu
P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra za 2017. godinu

Temeljem članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 4/07–pročišćeni tekst i 11/09)      

o g l  a š a v a    s e

P O Z I V

za podnošenje prijedloga

za dodjelu javnih priznanja  Grada Zadra za 2017. godinu

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra.

Prijedlozi se mogu podnositi za:

  • proglašenje počasnim/om građaninom/kom Grada Zadra - fizičke osobe posebno zaslužne za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda grada Zadra i njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu;
  • za dodjelu Nagrade Grada Zadra za životno djelo - fizičkoj osobi dugotrajnog radnog vijeka za izvanredne rezultate naročite uspjehe i najviše zasluge postignute na području znanosti, gospodarstva,  kulture, zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.
  • za dodjelu Nagrade Grada Zadra - građanima/kama grada Zadra (za postignuća nastala u posljednje tri godine), kao i drugim osobama izvan Zadra koji rade na promicanju ugleda grada Zadra, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana/ki i drugim pravnim osobama za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, kulture, zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.
  • za dodjelu Grba Grada Zadra - građanima/kama i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu, kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pismenom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom.

Prijedlog mora sadržavati pismenu suglasnost fizičke osobe koja se predlaže za javno priznanje, osim  prijedloga za posthumna priznanja.

U prijedlogu se točno mora navesti na koje se javno priznanje odnosi prijedlog. Isti predlagatelj ne može isti prijedlog predložiti za različita priznanja.

 

Prijedlozi se upućuju na slijedeću adresu:

 

G R A D   Z A D A R

Odboru za dodjelu javnih priznanja

23000 ZADAR, Narodni trg 1

a najkasnije do 12. LISTOPADA 2017. godine.

 

KLASA: 061-01/17-01/01

URBROJ:2198/01-1-17-1

Zadar, 21.rujna 2017. godine

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

Zvonimir Vrančić, dr.med.,v.r.