JAVNI POZIV za prijavu kandidata u svrhu zapošljavanja  pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama  osnovnih škola Grada Zadra
JAVNI POZIV za prijavu kandidata u svrhu zapošljavanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama osnovnih škola Grada Zadra

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Članak 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19, 22/20) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 602-01/22-01/19 Ur. broj: 2198/01-2-22-3, od 13. srpnja 2022. godine), Upravni odjel za odgoj i školstvo Grada Zadra, upućuje

 JAVNI POZIV za prijavu kandidata u svrhu zapošljavanja  pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama  osnovnih škola Grada Zadra

 

I.

U okviru programa: “Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama Grada Zadra” raspisuje se postupak za izbor 119 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama koji su na temelju Rješenja o primjerenom obliku školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog odgoja i  obrazovanja u osnovnim školama Grada Zadra.

II.

Za odabir pomoćnika u nastavi zaduženo je Povjerenstvo za uvođenje pomoćnika u nastavu koje je Zaključkom imenovao Gradonačelnik Grada Zadra.

III.

Kandidat za pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama mora imati najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.
Prednost imaju kandidati s područja Grada Zadra koji imaju iskustva u radu s djecom s teškoćama, imaju završenu najmanje 20-satnu edukaciju te kandidati koji su završili studije na edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetima, odnosno studije koji im omogućuju rad u osnovnim školama.     

   IV.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • presliku osobne iskaznice
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • uvjerenje o stručnoj spremi
  • potvrdu o prethodno završenoj edukaciji (u slučaju da kandidat posjeduje takvu potvrdu)

Prijave se dostavljaju od 18. srpnja 2022. godine do kraja nastavne godine 2022./2023. na adresu: Grad Zadar, Upravni odjel za odgoj i školstvo, Narodni trg 1, s naznakom ''za pomoćnika u nastavi''.

Svi kandidati koji se prijave na Javni poziv dužni su popuniti i potpisati Privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Obrazac Privole nalazi se na službenim stranicama Grada Zadra zajedno s Javnim pozivom.

 KLASA: 602-01/22-01/19

UR BROJ: 2198/01-11/2-22-4

Zadar, 18. srpnja 2022.

 Grad Zadar

Upravni odjel za odgoj i školstvo