Konstituirana vijeća nacionalnih manjina
Konstituirana vijeća nacionalnih manjina
Na području Grada Zadra izabrana su tri vijeća i jedna predstavnica nacionalne manjine.

Izbori za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zadra održani su 5. svibnja 2019. godine.

Prema konačnim rezultatima izbora koje je utvrdilo i objavilo Gradsko izborno povjerenstvo na sjednici 13. svibnja 2019. na području Grada Zadra izabrana su tri vijeća i jedna predstavnica nacionalne manjine i to: vijeće srpske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine i predstavnica slovenske manjine.

Sukladno članku 101. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina mandat članova vijeća počinje danom konstituiranja vijeća, a konstituirajuće sjednice sazivaju se u roku od 45 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Vijeća se smatraju konstituirana izborom predsjednika vijeća koji se bira tajnim glasovanjem na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina vijećnika.

Sukladno zakonskim odredbama konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina održane su 7. lipnja 2019., a vijeća su konstituirana izborom predsjednika kako slijedi:

Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine izabran je gosp. Dmitar Ležaja. Za zamjenika predsjednika izabran je gosp. Milorad Matić.
Za predsjednika vijeća albanske nacionalne manjine izabran je gosp. Anton Dedaj. Za zamjenicu predsjednika izabrane je gđa. Arta Dodaj.
Za predsjednika vijeća ošnjačke nacionalne manjine izabran je gosp. Silvad Hadžić. Za zamjenicu predsjednika izabrana je gđa. Hikmeta Soldo.


Za Predstavnicu slovenske nacionalne manjine izabrana je gđa. Darja Jusup, a za njenu zamjenicu izabrane je Katarina Marija Bezić. Mandat predstavnice nacionalnih manjina počinje prvog radnog dana koji slijedi nakon objave konačnih rezultata izbora.