Konačna lista-OTP stipendije
Konačna lista-OTP stipendije
KONAČNA BODOVNU LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI

Sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 07. studenog 2016. godine (Klasa: 604-01/16-01/01; Ur.broj: 2198/01-2-16-2), Povjerenstvo je na sjednici, održanoj 14. ožujka 2017. godine,  u t v r d i l o

 KONAČNU BODOVNU LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U AKADEMSKOJ  2016./2017. GODINI