Financiranje nabave školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Zadra za školsku 2019./2020. godinu

Grad Zadar je sufinancirao nabavu školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Zadra sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra i Odluci Gradonačelnika.

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (“Narodne novine”, br. 116/18) Ministarstvo znanosti i obrazovanja je propisalo kako se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.

Sukladno Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2019. godinu ("Glasnik Grada Zadra" br. 8/19) Grad Zadar će za školsku 2019./2020. godinu u cjelokupnom iznosu financirati nabavu drugih obrazovnih materijala (odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda i geografski atlas za učenike 5. razreda) za sve učenike osnovnih škola grada Zadra, ako to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu.

            Nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala provode osnovne škole sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), a sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada Zadra za 2019. godinu.