Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 8/19

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Odluka o komunalnom redu;
 2. 19 Odluka o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara Grada Zadra;
 3. 21 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2019. godinu;
 4. 22 Zaključak o davanju suglasnosti Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ZADRA NOVA ZA VAS“;
 5. 23 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehnički školski centar Zadar;
 6. 30 Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice - Novi Kampus;
 7. 36 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“;
 8. 39 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I. zapad;
 9. 52 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Koncertnog ureda Zadar;
 10. 52 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu Mareta;
 11. 53 Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda;
 12. 54 Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice Zadar

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 55 Odluka o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Zadra
 2. 55 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
 3. 56 II. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2019. godinu

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 7/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 6/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 5/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 4/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/19

2 3 4 5 6 7 8