Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 15/22

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Proračun Grada Zadra za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
 2. 54 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu
 3. 64 Višegodišnji Plan uravnoteženja Proračuna Grada Zadra za razdoblje 2023.-2025. godine
 4. 64 Odluka o utrošku sredstava komunalne naknade u 2023. godini
 5. 65 Odluka o utrošku sredstava komunalnog doprinosa u 2023. godini
 6. 67 Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2023. godinu
 7. 73 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2023. godinu
 8. 74 Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2023. godinu
 9. 95 Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2023. godinu
 10. 114 Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2023. godinu
 11. 143 Program javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2023. godinu
 12. 160 Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2023. godinu
 13. 173 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2023. godinu
 14. 174 Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
 15. 175 Program utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
 16. 176 Odluka o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2023. godinu
 17. 176 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
 18. 178 Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 179 Odluka o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela - Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
 2. 187 Odluka o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela – Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 14/22

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/22

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/22

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/22

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 10/22

2 3 4 5 6 7 8