Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

Glasnik Grada Zadra, br. 14/19

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu
 2. 4 Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2019. godinu
 3. 5 Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2019. godinu
 4. 8 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2019. godinu
 5. 12 Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2019. godinu
 6. 20 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2019. godinu
 7. 22 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu
 8. 25 Treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 9. 83 Odluka o drugoj Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu
 10. 83 Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 11. 130 Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“
 12. 133 Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone trgovinskog velecentra „Vrilo“
 13. 133 Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela prostora MO „Jazine“
 14. 134 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 15. 135 Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 136 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Zadarski sport
 2. 136 Odluka o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Radost
 3. 137 Odluka o organiziranju, upravljanju, financiranju i donošenju programa međunarodnog festivala „GLAZBENE VEČERI U SVETOM DONATU“

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 10/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 9/19

1 2 3 4 5 6