Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 15/19

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu
 2. 6 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2020. godinu
 3. 7 Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2020. godinu
 4. 30 Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2020. godinu
 5. 45 Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2020. godinu
 6. 65 Program javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2020. godinu
 7. 84 Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
 8. 96 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
 9. 98 Proračun Grada Zadra za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
 10. 152 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu
 11. 160 Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za kapitalni projekt KP-1035-22 Aglomeracija Zadar-Petrčane
 12. 161 Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za kapitalni projekt KP-1035-09 Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac
 13. 162 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
 14. 163 Odluka o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2020. godine
 15. 163 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra
 16. 164 Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra
 17. 165 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2020. godinu
 18. 167 Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima
 19. 176 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme osnovnih škola Grada Zadra
 20. 181 Statutarna Odluka o izmjeni Statuta Grada Zadra
 21. 181 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju područja mjesnih odbora Grada Zadra
 22. 182 Odluka o postavljanju Spomen ploče skladatelju Franzu von Suppéu
 23. 182 Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2019. godini
 24. 196 Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2020. godini
 25. 199 Odluka o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Zadra
 26. 200 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. zemlje broj 9337/1 k.o. Zadar
 27. 200 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. zemlje broj 3947/2 k.o. Zadar
 28. 201 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ u Zadru

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 201 Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Glazbenih večeri u sv. Donatu

Glasnik Grada Zadra, br. 14/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 10/19

1 2 3