Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 15/18

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu
 2. 4 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2019. godinu
 3. 5 Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2019. godinu
 4. 27 Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2019. godinu
 5. 41 Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2019. godinu
 6. 62 Program javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2019. godinu
 7. 87 Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu
 8. 98 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2019. godinu
 9. 101 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
 10. 102 Odluka o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2019. godine
 11. 103 Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra
 12. 104 Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
 13. 105 PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 14. 153 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu
 15. 163 Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice –Novi Kampus
 16. 166 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2019. godinu
 17. 168 Odluka o komunalnoj naknadi
 18. 173 Odluka o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru
 19. 174 Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
 20. 175 Zaključak o produženju roka trajanja Konačne liste prioriteta za najam stanova u vlasništvu Grada Zadra
 21. 175 Odluka o imenovanju ravnateljice Javne glazbene kulturne ustanove „Koncertni ured Zadar“
 22. 176 Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Latica“
 23. 176 Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2018. godini
 24. 190 Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 29. godini
 25. 192 Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 26. 193 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. zemlje broj 1632/4 k.o. Crno
 27. 193 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. zemlje broj 3811/131 k.o. Crno

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 194 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Latica“

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 14/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 10/18

1 2 3