Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA br. 18/12

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 II. Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADAR za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu
 2. 84 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2012. godinu
 3. 86 II. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zadra za 2012. godinu
 4. 88 II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2012. godinu
 5. 91 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba-decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2012. godine
 6. 91 Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2012. godini
 7. 93 II Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2012. godinu
 8. 96 II. Izmjena i dopuna Programa poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na području Grada Zadra za 2012. godinu
 9. 97 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Zadra
 10. 98 Odluka o smanjenju zakupnine za siječanj i veljaču 2013. godine
 11. 98 Odluka o osnivanju Agencije za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA
 12. 99 Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Diklo
 13. 100 Odluka o prijedlogu opoziva dosadašnjih i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva „ Vodovod“ d.o.o. Zadar
 14. 100 Odluka o prijedlogu opoziva dosadašnjeg i imenovanja novog člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva „ Čistoća“ d.o.o. Zadar
 15. 101 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Gradu Zadru
 16. 102 Odluka o prihvaćanju zaključenja Ugovora o sufinanciranju 1. Faze rekonstrukcije obale u uvali Jazine

GLASNIK GRADA ZADRA 2012. br. 17

GLASNIK GRADA ZADRA 2012. br. 16

GLASNIK GRADA ZADRA 2012. br. 15

GLASNIK GRADA ZADRA 2012. br. 14

GLASNIK GRADA ZADRA 2012. br. 13

1 2 3