Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA br. 18/12

24. prosinca 2012.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 II. Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADAR za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu
 2. 84 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2012. godinu
 3. 86 II. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zadra za 2012. godinu
 4. 88 II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2012. godinu
 5. 91 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba-decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2012. godine
 6. 91 Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2012. godini
 7. 93 II Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2012. godinu
 8. 96 II. Izmjena i dopuna Programa poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na području Grada Zadra za 2012. godinu
 9. 97 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Zadra
 10. 98 Odluka o smanjenju zakupnine za siječanj i veljaču 2013. godine
 11. 98 Odluka o osnivanju Agencije za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA
 12. 99 Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Diklo
 13. 100 Odluka o prijedlogu opoziva dosadašnjih i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva „ Vodovod“ d.o.o. Zadar
 14. 100 Odluka o prijedlogu opoziva dosadašnjeg i imenovanja novog člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva „ Čistoća“ d.o.o. Zadar
 15. 101 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Gradu Zadru
 16. 102 Odluka o prihvaćanju zaključenja Ugovora o sufinanciranju 1. Faze rekonstrukcije obale u uvali Jazine

Vezani dokumenti

2012_GLASNIK_18.pdf