Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA 2012. br. 16

23. studenog 2012.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo profesoru dr.sc.Vjekoslavu Jerolimovu;
 2. 1 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo gospodinu Romanu Bajlu;
 3. 1 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospodinu Ivi Nižiću;
 4. 2 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospodinu Eriku Pavinu;
 5. 2 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra Sveučilištu u Zadru;
 6. 2 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra Središnjem gradskom crkvenom zboru;
 7. 3 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospođi Eriki Krpan;
 8. 3 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra gospodinu Božidaru Petaniju;
 9. 3 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra učeniku Roku Žaji;
 10. 4 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra Društvu športske rekreacije „Loptica“;
 11. 4 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Zadra;
 12. 6 Odluka o odobravanju otuđenja nekretnina u vlasništvu Grada Zadra i stjecanju nekretnina u vlasništvu privatnih osoba unutar obuhvata DPU Vidikovac poradi izgradnje prometnih površina;
 13. 7 Odluka o određivanju odlagališta otpada „ Diklo“ kao lokacije za odlaganje viška iskopa
 14. 7 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene „PUT DIKLA“ u Zadru;
 15. 10 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone „SUHA“ u Zadru;
 16. 11 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja trgovačke zone BARBARIČINE u Zadru;
 17. 14 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ŽMIRIĆI u Zadru;
 18. 17 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Crno;
 19. 22 Odluka o prijedlogu imenovanja direktora T.D. „Liburnija“ d.o.o. Zadar;
 20. 22 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ u Zadru.

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 23 Odluka o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite Grada Zadra.

Vezani dokumenti

2012_GLASNIK_16.pdf