Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/16

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2016. godinu
 2. 3 Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2016. godinu
 3. 10 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2016. godinu
 4. 13 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2016. godinu
 5. 14 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2016. godinu
 6. 15 Druge Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
 7. 58 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2017. godinu
 8. 60 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2017. godinu
 9. 61 Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2017. godinu
 10. 80 Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2017. godinu
 11. 91 Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2017. godinu
 12. 111 Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2017. godinu
 13. 132 Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2017. godinu
 14. 139 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2017. godinu
 15. 142 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Zadra izabranih s liste grupe birača
 16. 144 PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 17. 200 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu
 18. 208 Odluka o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja (SRUP) Grada Zadra za razdoblje 2014.-2020.
 19. 209 Odluka o donošenju Dopune Prostornog Plana uređenja Grada Zadra
 20. 212 Odluka o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Zadra
 21. 212 Odluka o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu
 22. 213 Odluka o davanju suglasnosti za prestanak rada Razvojne agencije Zadarske županije – ZADRA d.o.o.
 23. 214 Odluka o dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra
 24. 214 Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2016. godini
 25. 215 Odluka o prihvaćanju teksta Dodatka 1. Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa kod izgradnje Crpne stanice Gaženica I.
 26. 215 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje
 27. 215 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za ravnopravnost spolova
 28. 216 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 216 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ u Zadru

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/16

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/16

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 10/16

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 9/16

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 8/16

1 2 3