Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 16/20

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2021. godinu
 2. 7 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2021. godinu
 3. 8 Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2021. godinu
 4. 32 Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2021. godinu
 5. 51 Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2021. godinu
 6. 73 Program javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2021. godinu
 7. 93 Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2021. godinu
 8. 106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2021. godinu
 9. 108 Program utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
 10. 109 Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa za namjene različite od namjena predviđenih člankom 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu
 11. 110 PRORAČUN GRADA ZADRA za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
 12. 171 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu
 13. 181 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
 14. 182 Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra
 15. 183 Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Zadar
 16. 195 Odluka o izmjenama i dopunama dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru
 17. 197 Odluka o dopunama Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“ u Zadru
 18. 198 Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 19. 202 Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće”
 20. 210 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Bregdetti
 21. 213 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Zadar
 22. 214 Zaključak o davanju suglasnosti Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za raspolaganje imovinom u sklopu projekta „STREAM”
 23. 214 Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi, neotuđivog vlasništva Grada Zadra – javnih prolaza i trijemova
 24. 217 Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste naziva Ninska ulica, javnim dobrom u općoj uporabi
 25. 218 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem. 3812/158 k.o. Crno
 26. 218 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem. 9386/2 k.o. Zadar
 27. 219 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake: čest.zem. 2409/62 i čest.zem. 2409/63, obje k.o. Zadar
 28. 220 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem. 6675 k.o. Mali Iž
 29. 220 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretninama oznake: čest.zem. 1667 I 1756/1, obje k.o. Zadar
 30. 221 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem. 9402/2 k.o. Zadar

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 222 Aneks Ugovora o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja Bokanjac – dio sjever
 2. 223 Aneks Ugovora o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I (istok)
 3. 224 Aneks Ugovora o financiranju izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektni terminal Zadar
 4. 226 Ugovor o financiranju izrade II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektni terminal Zadar

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 15/20

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 14/20

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/20

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/20

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/20

1 2 3