Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 17/23

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Odluka o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2024. godine
 2. 1 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste popisa birača
 3. 3 Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra
 4. 4 Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu za Grad Zadar
 5. 102 Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2024. godinu
 6. 103 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2024. godinu
 7. 104 Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2023. godini
 8. 125 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 9. 130 Odluka o davanju suglasnosti za pripajanje trgovačkog društva ODVODNJA d.o.o. za usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, trgovačkom društvu VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom
 10. 131 Odluka o davanju suglasnosti za pripajanje isporučitelja vodnih usluga na Uslužnom području 30. Trgovačkom društvu VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom
 11. 132 Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Zadar
 12. 133 Odluka o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj upotrebi
 13. 134 Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Zadru
 14. 135 Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 135 Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Radost Zadar
 2. 136 Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2023. godinu
 3. 138 Odluka o imenovanju predstavnice Grada Zadra u Radnu skupinu za pripremu teksta Statuta i predlaganje vršitelja dužnosti ravnatelja buduće Javne ustanove „Centar za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade“
 4. 139 Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 16/23

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 15/23

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 14/23

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/23

1 2 3 4 5