Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/19

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu
 2. 83 Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za kapitalni projekt KP 1035-09 Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac
 3. 84 Odluka o prihvaćanju Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) Grada Zadra
 4. 84 Odluka o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju
 5. 85 Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao čest.zem. 9491 k.o. Zadar
 6. 86 Zaključak o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zadra za projekt „Društveni dom Molat-poboljšanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu“
 7. 86 Zaključak o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zadra za projekt „Mali Iž - Sanacija, adaptacija i opremanje Turističko-informativnog centra u poslovno-stambenoj zgradi“
 8. 87 Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i prihvaćanju Dodatka II. Sporazumu o osnivanju Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 9. 88 Odluka o porezima Grada Zadra

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 90 Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2019. godinu
 2. 91 Odluka o imenovanju članice Kulturnog vijeća Grada Zadra za vizualnu umjetnost

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 10/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 9/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 8/19

1 2 3 4