Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 6/18

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2017. godinu
 2. 7 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2017. godinu
 3. 7 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2017. godinu
 4. 10 Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu
 5. 89 Odluka o raspodjeli i namjeni viška prihoda po Godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu
 6. 90 Zaključak o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2022. godine
 7. 91 Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i prihvaćanju Dodatka I. Sporazumu o osnivanju javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 8. 92 Odluka o razrješenju druge potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Zadra
 9. 92 Odluka o izboru druge potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Zadra
 10. 93 Zaključak o davanju odobrenja na Polugodišnji program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Zadra za 2018. godinu
 11. 93 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za međugeneracijsku solidarnost
 12. 94 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo
 13. 94 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra
 14. 95 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektnog terminala
 15. 110 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijsko-skladišne zone Gaženica
 16. 117 Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ex kamenoloma Puta
 17. 123 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja predio Gornji Bilig
 18. 124 Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 19. 127 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja luke Silba-Žalić
 20. 131 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Bregdetti
 21. 133 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I. (istok)
 22. 136 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I. (zapad)
 23. 138 Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela prostora MO „Jazine“ u Zadru
 24. 140 Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja zone trgovinskog velecentra „Vrilo“ u Zadru

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 142 Odluka o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Grada Zadra u Upravno vijeće Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru
 2. 143 Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sunce Zadar

OSTALO str

 1. 144 Kolektivni ugovor za radnike u Dječjem vrtiću Radost i Dječjem vrtiću Sunce

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 5/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 4/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/18

2 3 4 5 6 7 8