Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 8/17

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu
 2. 73 Odluka o namjeni viška prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu
 3. 74 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2016. godinu
 4. 80 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2016. godinu
 5. 82 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2016. godinu
 6. 83 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zadra u 2016. godini
 7. 94 Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2017. godini
 8. 95 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao čest.zem. 9337/2 k.o. Zadar (matična čest.9337 k.o. Zadar)
 9. 96 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao čest.zem. 9345/1 k.o. Zadar
 10. 96 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao čest.zem. 5162/33 k.o. Zadar (dio matične čest.5162/8 k.o. Zadar)
 11. 97 Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra
 12. 98 Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
 13. 99 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Stanovi u Zadru
 14. 99 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Krune Krstića u Zadru
 15. 100 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Petra Preradovića u Zadru
 16. 100 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje u Zadru
 17. 101 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Šime Budinića u Zadru
 18. 101 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Smiljevac u Zadru
 19. 102 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Bartula Kašića u Zadru
 20. 102 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Voštarnica u Zadru
 21. 103 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Zadarski otoci u Zadru
 22. 103 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Blagoje Bersa u Zadru

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 104 Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2017./2018. godini
 2. 105 Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Zadra za školsku 2017./2018. godinu
 3. 107 Zaključak o utvrđivanju participacije roditelja za boravak djece u predškolskim ustanovama Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 7/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 6/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 5/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br 4/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/17

1 2 3 4 5 6 7