Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/17

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Odluka o davanju na upravljanje, održavanje i korištenje Kneževe palače
 2. 2 Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija „Maraska- park“
 3. 10 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektnog terminala
 4. 13 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijsko-skladišne zone Gaženica
 5. 16 Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“ u Zadru
 6. 19 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Petrčane
 7. 21 Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja
 8. 24 Odluka o povjeravanju kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju javnih i prometnih površina na području Grada Zadra
 9. 25 Odluka o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra
 10. 26 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 11. 27 Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Zadar
 12. 27 Zaključak o predlaganju kandidata za imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Zadru
 13. 28 Zaključak o predlaganju kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Općinski sud u Zadru

OSTALI AKTI str

 1. 29 Statut Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zadra
 2. 32 Statut Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zadra
 3. 39 Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Zadra
 4. 40 Izmjena Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2017. godinu

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/16

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/16

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/16

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 10/16

1 2 3 4 5 6 7