Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/16

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 2 Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu
 2. 110 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone Karma
 3. 122 Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija „Maraska-park“
 4. 124 Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ex kamenolom Puta
 5. 127 Odluka o izradi Odluke o dopuni Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 6. 129 Zaključak o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice-Novi Kampus
 7. 130 Odluka o davanju suglasnosti Turističkoj zajednici Grada Zadra za dodatno osiguranje kredita založnim pravom na nekretnini u vlasništvu Grada Zadra
 8. 130 Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zadra
 9. 131 Odluka o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2017. godine
 10. 131 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao čest.zem. 9399/13 (matična čestica 9399/2) k.o Zadar
 11. 132 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića za djecu s teškoćama u razvoju „Latica“
 12. 132 Zaključak o predlaganju kandidata za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Zadru

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 133 Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o određivanju prostora za održavanje predizbornih skupova političkih stranaka, lista grupa birača i kandidata
 2. 133 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Zadar
 3. 134 Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2016./2017. godini
 4. 135 Cjenik usluga parkiranja i radno vrijeme PJ Garaza Centar od 1.10.2016. do 31.05.2017

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 10/16

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 9/16

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 8/16

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 7/16

GLASNIK GRADA ZADRA br. 6/16

1 2 3 4 5 6 7