Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 4/18

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar za 2017. godinu
 2. 1 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra
 3. 2 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 3 Odluka o izmjeni i dopuni Plana korištenja javnih površina
 2. 5 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ‘’Sunce’’ Zadar
 3. 5 Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2018. godinu
 4. 8 Odluka o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Šime Budinića
 5. 8 Odluka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Šime Budinića
 6. 9 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Zadar
 7. 9 Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zadra
 8. 10 Pravilnik o stručnom usavršavanju službenika i namještenika Grada Zadra
 9. 16 Rješenje o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Zadra
 10. 17 Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2018.
 11. 26 Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 16/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 15/17

1 2 3 4 5 6 7