Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 8/18

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

  1. 1 Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja
  2. 11 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Ploče
  3. 14 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Kožino
  4. 17 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehnički školski centar Zadar
  5. 19 Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar
  6. 20 Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za građenje građevine javne i društvene namjene multifunkcionalna javna građevina na k.č.660/76 k.o. Diklo
  7. 20 Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za građenje građevine javne i društvene namjene sportsko igralište na k.č.2519/3 k.o. Ist
  8. 21 Odluka o razrješenju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Zadar
  9. 21 Odluka o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Zadar

AKTI GRADONAČELNIKA str

  1. 22 Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Zadra za školsku 2018./2019.godinu

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 7/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 6/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 5/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 4/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/18

1 2 3 4 5 6 7