Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 9/18

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu
 2. 4 Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu
 3. 8 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2018. godinu
 4. 13 Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2018. godinu
 5. 15 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2018. godinu
 6. 17 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2018. godinu
 7. 18 Program utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
 8. 19 Prve Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 9. 76 Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama
 10. 78 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina oznake kat.čest. broj 2071/1 i 2071/5 k.o. Zadar
 11. 78 Odluka o postavljanju Spomen ploče na pročelju zgrade „Peglica“ u Ulici Bartula Kašića u Zadru
 12. 79 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta
 13. 80 Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra, za dimnjačarska područja: 3., 4., 5., 6. i 7.

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 80 Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2018./2019. godini

8/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 7/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 6/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 5/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 4/18

1 2 3 4 5 6