Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/19

AKTI GRADONAČELNIKA str

  1. 1 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje
  2. 4 Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2019. godinu

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 15/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 14/18

GLASNIK GRADA ZADRA br. 13/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/18

1 2 3 4