Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 7/18

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA ( pročišćeni tekst ) str

 1. 1 UVODNE ODREDBE
 2. 1 KONSTITUIRANJE VIJEĆA, POČETAK OBNAŠANJA FUNKCIJE VIJEĆNIKA I PRESTANAK MANDATA VIJEĆNIKA
 3. 3 PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI VIJEĆA
 4. 4 PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
 5. 6 RADNA TIJELA
 6. 9 ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
 7. 10 AKTI VIJEĆA
 8. 14 POSLOVNI RED NA SJEDNICI

STATUT GRADA ZADRA (pročišćeni tekst) str

 1. 22 OPĆE ODREDBE
 2. 22 OBILJEŽJA GRADA ZADRA
 3. 23 JAVNA PRIZNANJA
 4. 23 SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 5. 23 SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
 6. 25 NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
 7. 27 TIJELA GRADA ZADRA
 8. 33 UPRAVNA TIJELA
 9. 34 JAVNE SLUŽBE
 10. 34 MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU ZADRU
 11. 37 OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA
 12. 38 IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA ZADRA
 13. 40 AKTI GRADA ZADRA
 14. 41 JAVNOST RADA
 15. 42 DONOŠENJE STATUTA

ODLUKA o reklamiranju na području Grada Zadra ( pročišćeni tekst ) str

 1. 43 ZONE I JAVNE POVRŠINE
 2. 44 VRSTE, NAČIN, LOKACIJE POSTAVLJANJA I ISTICANJA REKLAMINIH PORUKA I ZAŠTITNIH NAPRAVA
 3. 53 KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZA ISTICANJE REKLAMNIH PORUKA
 4. 55 NADZOR I KAZNENE ODREDBE
 5. 55 ZAVRŠNE ODREDBE

PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA PROMETOVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA UNUTAR PJEŠAČKE ZONE „POLUOTOK“ U ZADRU str

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 6/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 5/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 4/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/18

1 2 3 4