Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA br. 16/14

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2015. godinu
 2. 3 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2015. godinu
 3. 4 Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2015. godinu
 4. 24 Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2015. godinu
 5. 34 Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2015. godinu
 6. 52 Program javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2015. godinu
 7. 59 Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu
 8. 66 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2015. godinu
 9. 68 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Zadra
 10. 69 Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
 11. 69 Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra
 12. 70 Odluka o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujku 2015. godine
 13. 71 PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
 14. 109 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu
 15. 116 Odluka o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru- ZONA II.
 16. 117 Odluka o povjeravanju poslova izvođenja manjih građevinskih radova i uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva

GLASNIK GRADA ZADRA br. 15/14

GLASNIK GRADA ZADRA br. 14/14

GLASNIK GRADA ZADRA br. 13/14

GLASNIK GRADA ZADRA br. 12/14

GLASNIK GRADA ZADRA br. 11/14

1 2 3