Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA br. 15/14

23. prosinca 2014.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Druge Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2014. godinu
 2. 3 Druge Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2014. godinu
 3. 4 Druge Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2014. godinu
 4. 5 Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2014. godinu
 5. 9 Druge Izmjene i dopune Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2014. godinu
 6. 14 Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2014. godinu
 7. 15 Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2014. godinu
 8. 17 Druge Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
 9. 49 Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
 10. 50 Odluka o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra
 11. 50 Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
 12. 51 Odluka o izradi trećih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 13. 55 Odluka o izmjeni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija „Maraska park“ u Zadru
 14. 56 Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Agrokompleks „Vigens“ Nin
 15. 72 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Gradu Zadru
 16. 73 Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića za djecu s teškoćama u razvoju „Latica“ u Zadru
 17. 73 Zaključak o prihvaćanju Statuta Koncertnog ureda Zadar

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 81 Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Zadra

Vezani dokumenti

2014_GLASNIK - 15.pdf