Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA br. 17/13

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2014. godinu
 2. 2 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2014. godinu
 3. 3 Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2014. godinu
 4. 21 Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2014. godinu
 5. 30 Zaključak UO za odgoj i školstvo o izradi analize potreba i mogućnost nabave besplatnih udžbenika
 6. 30 Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2014. godinu
 7. 49 Program javnih potreba u športu na području Grada Zadra za 2014. godinu
 8. 59 Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2014. godinu
 9. 65 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2014. godinu
 10. 68 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra
 11. 68 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Zadra
 12. 70 PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
 13. 119 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2014. godinu

GLASNIK GRADA ZADRA br. 16/13

GLASNIK GRADA ZADRA br. 15/13

GLASNIK GRADA ZADRA br. 14/13

GLASNIK GRADA ZADRA br. 13/13

GLASNIK GRADA ZADRA br. 12/13

1 2 3