Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA 2011 - BR.16

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA str

  1. 1 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna PROSTORNOG PLANA uređenja Grada Zadra;
  2. 68 Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu;
  3. 73 Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju;
  4. 78 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice – Novi Kampus;
  5. 99 Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja;
  6. 100 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ex-kamenolom „Put“

OSTALI AKTI str

  1. 102 Statut TZ SILBA
  2. 104 Odluka o imenovanju članova Radne skupine za prevenciju i suzbijanje alkoholizma kod mladih grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA 2011 - br.15

GLASNIK GRADA ZADRA 2011 - br. 14

GLASNIK GRADA ZADRA 2011 - BR.13

GLASNIK GRADA ZADRA 2011 - BR.12

GLASNIK GRADA ZADRA 2011 - BR.11

1 2 3