N A T J E Č A J  za davanje u najam  socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra
N A T J E Č A J za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra

Temeljem članka 3. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Zadra“, br. 2/05-pročišćeni tekst, 13/09 i 24/10) i članka 1. Odluke o  uvjetima  i  mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 1/05, 27/10, 10/14 i 9/19)  Komisija za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra, dana 11. listopada 2019. godine,   o b j a v l j u j e

 N A T J E Č A J za davanje u najam  socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra