JAVNI NATJEČAJ ZA NAJAM STANA NA PODRUČJU GRADA SPLITA
JAVNI NATJEČAJ ZA NAJAM STANA NA PODRUČJU GRADA SPLITA

Temeljem članka 36. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i Odluke Gradskog vijeća Grada Zadra, KLASA:501-01/23-01/07, URBROJ:2198/01-1-23-6 od 11. svibnja 2023. godine, Gradonačelnik Grada Zadra raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ ZA NAJAM STANA NA PODRUČJU GRADA SPLITA

I. Grad Zadar traži u najam stan na području grada Splita na rok od minimalno 5 godina s mogućnošću produžetka ugovora.

II. Pozivaju se vlasnici stanova na području grada Splita, koji žele stanove u svome vlasništvu dati u najam Gradu Zadru, da ispune obrazac za iskazivanje interesa koji čini sastavni dio ovoga javnog natječaja i dostupan je na web stranicama grada Zadra https://www.grad-zadar.hr/vijest/natjecaji-35/javni-natjecaj-za-najam-stana-na-podrucju-grada-splita-8106.html.

III. Predmet ovog Javnog natječaja jest najam stana, površine minimalno 75 m2 i koji se sastoji od barem 3 spavaće sobe, kuhinje, blagovaonice, dnevnog boravka i wc-a te je u potpunosti useljiv, a ukupni iznos najamnine stana ne prelazi iznos od 1.500,00 EUR-a mjesečno, koji iznos uključuje PDV.

IV. Uz ispunjeni obrazac za iskazivanje interesa za davanje u najam stana iz točke I. ovog Javnog natječaja, prilažu se sljedeće isprave:

 a) izvadak iz zemljišne knjige ili knjige položenih ugovora kojom se dokazuje da je podnositelj obrasca vlasnik stana (zemljišnoknjižni izvadak se može dostaviti u original ili se dostavlja ispis iz sustava ZIS (e-izvadak),

b) potvrda nadležne porezne uprave da podnositelj obrasca nema dospjelog poreznog duga (potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja obrasca, potvrdu je moguće pribaviti putem sustava e-Građani ili neposredno u nadležnoj poreznoj upravi),

c) minimalno tri fotografije stana u boji.

V. Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za najam stana za koji se natječe. Ukoliko se ponuditelj natječe za davanje u najam više stanova, za svaki je stan potrebno dati odvojenu i posebnu ponudu za priležećom potrebnom dokumentacijom.

VI. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem koji ponudi najnižu cijenu najamnine stana po m2 ukupne površine stana, sklopiti ugovor o najmu stana.

 VII. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti sa Gradom Zadrom ugovor o najmu stana u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o odabiru stana za najam. Ukoliko najpovoljniji  ponuditelj ne sklopi Ugovor o najmu stana u naznačenom roku, smatra se da je odustao od istoga te Grad Zadar može odabrati za sklapanje ugovora o najmu stana iduću  najpovoljniju ponudu.

 VIII. Grad Zadar će izraditi predložak ugovora o najmu stana sa svim bitnim sastojcima, kojega će najmodavac prijaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

IX. Ponude za natječaj upućuju se u pisanom obliku Povjerenstvu za provedbu natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝Za javni natječaj za najam stana -Split˝, Klasa: 501-01/23-01/07, Urbroj:2198/01-1-23-6, NE OTVARATI˝, na adresu: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23 000 Zadar, bez obzira na način dostave, rok za dostavu ponuda je najkasnije do datuma i sata javnog otvaranja ponuda.

X. Javno otvaranje pristiglih ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 13. lipnja 2023. godine, u 13,00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

XI. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XII. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja, u cjelini ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.

 GRADONAČELNIK BRANKO DUKIĆ